Phụ lục 1

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Galaxy One

1. Quy định chung

a) Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (sau đây được gọi tắt là “Chính sách bảo mật” ) được ban hành bởi Công ty TNHH GalaxyOne, mã số thuế: 0316229413, địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HD Tower, 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là “GalaxyOne” ) được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc Ứng dụng thương mại điện tử bán hàng Galaxy Mart của GalaxyOne.

b) GalaxyOne nhận biết tầm quan trọng của Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã tin tưởng giao cho GalaxyOne và tin rằng GalaxyOne có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này giúp Khách hàng hiểu được cách thức GalaxyOne thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và lưu trữ Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp cho GalaxyOne, cũng như để giúp Khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của Khách hàng.

Chính sách bảo mật này liên quan đến việc thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ liệu cá nhân bởi GalaxyOne và/hoặc các công ty con, đơn vị Khách hàng, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết của GalaxyOne, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của GalaxyOne (“Người Đại Diện” ). Dữ liệu cá nhân bao gồm các thông tin, dữ liệu về Khách hàng mà GalaxyOne nắm giữ hoặc thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Khách hàng cung cấp cho GalaxyOne, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc Khách hàng truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc Ứng dụng Galaxy Mart của GalaxyOne, hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của Khách hàng phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở xử lý Dữ liệu cá nhân

a) Bằng việc truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử và/hoặc Ứng dụng Galaxy Mart của GalaxyOne, Khách hàng xác nhận, chấp thuận và đồng ý các quy định tại Chính sách bảo mật này, và theo đây Khách hàng đồng thuận, cho phép GalaxyOne và/hoặc Người Đại Diện thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Chính sách bảo mật này. Nếu Khách hàng không đồng ý cho phép GalaxyOne thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ liệu cá nhân của mình như quy định trong Chính sách bảo mật này, Khách hàng vui lòng không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc không truy cập trang thông tin điện tử hoặc Ứng dụng Galaxy Mart của GalaxyOne.

b) Khách hàng có thể rút lại sự chấp thuận cho phép GalaxyOne và/hoặc Người Đại Diện xử lý Dữ liệu cá nhân bằng việc gửi thông báo cho GalaxyOne và/hoặc Người Đại Diện xử lý Dữ liệu cá nhân về điều này. Trong trường hợp này, Khách hàng lưu ý rằng việc rút lại sự chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước đó đối với Dữ liệu cá nhân trên cơ sở sự chấp thuận của Khách hàng, đồng thời Dữ liệu cá nhân vẫn sẽ tiếp tục được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, khi Khách hàng từ chối cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin được yêu cầu hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, GalaxyOne có thể sẽ không cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ đầy đủ và chất lượng theo tuyên bố.

c) Khách hàng đồng ý không cung cấp cho GalaxyOne/Người Đại Diện bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc có thể gây nhầm lẫn. Khách hàng đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin của Khách hàng.

d) Khách hàng cần biết rằng Internet không phải là một hình thức truyền tải thông tin an toàn, và rủi ro liên quan đến việc gửi và nhận thông tin thông qua Internet bao gồm rủi ro bị truy cập và can thiệp trái phép bởi các bên thứ ba. Thông tin truyền tải qua Internet có thể phải được truyền qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ (thậm chí khi người gửi và người nhận cư ngụ trong cùng một quốc gia, vùng lãnh thổ), trong đó có những quốc gia, vùng lãnh thổ nơi pháp luật về bảo mật và bảo vệ dữ liệu không hoàn thiện như pháp luật tại quốc gia, vùng lãnh thổ mà Khách hàng cư trú. GalaxyOne/Người Đại Diện không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bảo mật, an ninh hoặc tính toàn vẹn của Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi các dữ liệu này được truyền tải thông qua Internet.

3. Thu thập Dữ liệu cá nhân

GalaxyOne thu thập Dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau được liệt kê dưới đây. GalaxyOne có thể thu thập, liên kết và kết hợp các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng lại tạo điều kiện tốt nhất cho Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, Ứng dụng Galaxy Mart của GalaxyOne.

a) Thu thập Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng cung cấp cho GalaxyOne

- Tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các thông tin nhận dạng khác.

- Thông tin liên lạc như: số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thư điện tử, số fax; địa thường trú, địa chỉ tạm tú, hoặc địa chỉ cư trú khác, sở thích, thông tin khác liên quan đến các yêu cầu đặc biệt từ Khách hàng.

- Thông tin như hồ sơ/yêu cầu kê khai, đăng ký từ GalaxyOne để Khách hàng đủ điều kiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ của GalaxyOne.

- Thông tin về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực.

- Thông tin trao đổi, phản hồi, trả lời giữa GalaxyOne và Khách hàng khi Khách hàng liên hệ GalaxyOne qua các kênh: điện thoại, email, văn bản… hoặc ngược lại (GalaxyOne liên hệ với Khách hàng).

- Thông tin liên quan đến mạng xã hội: tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà Khách hàng sử dụng, GalaxyOne có thể nhận được thông tin (bí danh, hình ảnh, video, bài viết, …) từ các nhà cung cấp mạng xã hội của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng tài khoản mạng xã hội để kết nối, tham gia, đăng ký truy cập vào vào trang thông tin điện tử, Ứng dụng Galaxy Mart.

- Các thông tin, dữ liệu nhạy cảm theo đặc tính vốn có và nhận biết chung như: quốc tịch, lý lịch tư pháp, dữ liệu sinh trắc học, y tế, giáo dục, tài chính, việc làm… chỉ được thu thập khi Khách hàng đồng ý và GalaxyOne tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật áp dụng hiện hành và Chính sách bảo mật này.

- Các thông tin được Khách hàng đồng ý cung cấp cho GalaxyOne thông qua thông qua các chương trình, sự kiện mà Khách hàng đồng ý kê khai và cung cấp cho GalaxyOne/Người Đại Diện.

b) Thu thập Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, Ứng dụng Galaxy Mart của GalaxyOne:

- Thông tin các giao dịch (thời gian, địa điểm, khoảng cách đơn hàng…).

- Thông tin về thanh toán (số tiền, hình thức, thời gian… thanh toán).

- Đánh giá, nhận xét về việc Khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Vị trí của Khách hàng.

- Thông tin về cấu hình, phần mềm, phần cứng… thiết bị sử dụng để truy cập vào trang thông tin điện tử, Ứng dụng Galaxy Mart.

- Trao đổi, phản hồi giữa Khách hàng và GalaxyOne trong quá trình sử dụng dịch vụ, truy cập vào trang thông tin điện tử, Ứng dụng Galaxy Mart.

c) Thu thập Dữ liệu cá nhân từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu khác:

Ngoài các nguồn cung cấp Dữ liệu cá nhân như quy định tại Điểm a và b Khoản 3, GalaxyOne thu thập Dữ liệu cá nhân từ các nguồn khác phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Từ bên thứ ba được phép cung cấp, tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

- Từ các nguồn dữ liệu được công khai.

- Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Từ các đơn vị Khách hàng, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ khác của GalaxyOne.

II. ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT

Galaxy One

1. Mục đích thu thập

a) Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng:

- Xử lý các yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Khách hàng.

- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng yêu cầu của Khách hàng và duy trì mối quan hệ kết nối với Khách hàng.

- Thẩm định tính phù hợp khi Khách hàng đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ.

- Phân tích, thống kê, bao gồm cả phân tích hành vi ứng xử và tiểu sử cá nhân.

- Xác lập, tiếp tục và quản lý quan hệ đối với Khách hàng và tài khoản.

- Tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường để cải tiến sản phẩm dịch vụ.

- Cung cấp cho Khách hàng các chương trình khuyến mại, chương trình khách hàng thường xuyên.

- Đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp, sản phẩm bảo hiểm hoặc tài chính.

- Giới thiệu đến Khách hàng những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng của GalaxyOne và đối tác hợp tác của GalaxyOne.

b) Cung cấp chương trình khách hàng thường xuyên:

GalaxyOne sử dụng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng để (i) cập nhật thông tin về các chính sách, quy định mới của chương trình khách hàng thường xuyên, (ii) gửi đến Khách hàng các chính sách ưu đãi và khuyến mại cho hội viên, (iii) liên hệ với Khách hàng nhằm giải quyết các yêu cầu từ Khách hàng, (iv) cung cấp sản phẩm, dịch vụ hội viên yêu cầu, (v) quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin các yêu cầu của Khách hàng để cung cấp các chính sách phù hợp, (vi) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

c) Thực hiện các quy định về kế toán, thuế:

GalaxyOne thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích quản lý doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng:

GalaxyOne sử dụng Dữ liệu cá nhân để cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ chăm sóc khách hàng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại từ Khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ Khách hàng, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và yêu cầu của Khách hàng, và (iv) hỗ trợ khách hàng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế website và Ứng dụng Galaxy Mart của GalaxyOne, (v) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của Khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của Khách hàng, và (vi) giải quyết khiếu nại của Khách hàng.

e) Liên hệ với Khách hàng:

GalaxyOne sử dụng Dữ liệu cá nhân để liên hệ với Khách hàng qua email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính và các hình thức thông báo khác nhằm thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của GalaxyOne theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trong trường hợp cần thiết.

f) Tiếp thị trực tiếp:

Để tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ của GalaxyOne và/hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn: các đối tác hợp tác kinh doanh, đơn vị phụ thuộc, nhà tài trợ của GalaxyOne; các đơn vị liên kết, đồng thực hiện), GalaxyOne có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá các sản phẩm dịch vụ, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai. GalaxyOne có thể liên lạc tiếp thị đến Khách hàng qua email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính, hoặc các hình thức thông báo khác để Khách hàng nhận được các thông tin tiếp thị. Nếu Khách hàng muốn hủy đăng ký xử lý Dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị Khách hàng có thể gửi thông báo yêu cầu hủy qua liên kết hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị trong email, tin nhắn; từ chối cuộc gọi đến.

g) Nghiên cứu phát triển và bảo mật:

GalaxyOne có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân mà GalaxyOne thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Điều này cho phép GalaxyOne hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của Khách hàng, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, Ứng dụng Galaxy Mart của GalaxyOne, phát triển các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính, bảo hiểm.

h) Đảm bảo an ninh, an toàn và các vấn đề pháp lý:

GalaxyOne sử dụng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng để bảo vệ an toàn cho Khách hàng và những tổ chức, cá nhân liên quan bằng cách:

- Xác minh, kiểm tra nhận dạng khi yêu cầu và sử dụng dịch vụ.

- Khi GalaxyOne được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị bởi các đơn vị, cá nhân, nhân viên tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm.

- Chia sẻ thông tin nhận dạng và các thông tin liên quan của Khách hàng với cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, GalaxyOne sử dụng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng liên quan đến việc chia, tách, sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của GalaxyOne.

i) Cho các mục đích khác:

- Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử và Ứng dụng Galaxy Mart hoạt động suôn sẻ.

- Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của GalaxyOne hay không và bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Khách hàng với GalaxyOne.

- Bất kỳ mục đích nào khác mà GalaxyOne thông báo cho Khách hàng tại thời điểm xin sự cho phép của Khách hàng hoặc khi GalaxyOne đã tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành và Chính sách bảo mật này.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

- Thông tin của Khách hàng được sử dụng trong công tác điều hành trang thông tin điện tử, Ứng dụng Galaxy Mart và chăm sóc khách hàng của GalaxyOne.

- Thông tin của Khách hàng có thể được cung cấp cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có yêu cầu.

3. Lưu trữ Dữ liệu cá nhân

- GalaxyOne lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích pháp lý, quản lý, kinh doanh và hoạt động.

- GalaxyOne sẽ lưu trữ Dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy, xóa hoặc ngăn chặn việc truy cập, sử dụng Dữ liệu cá nhân đã cung cấp. Trường hợp pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu Dữ liệu cá nhân của Khách hàng phải lưu trữ lâu hơn vĩnh viễn hoặc lưu trữ có thời hạn xác định, GalaxyOne sẽ tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo luật định.

- Thời gian lưu trữ dữ liệu: Theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với Dữ liệu cá nhân

GalaxyOne sẽ không cung cấp, tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số trường hợp cần thiết cho việc thực hiện một hay nhiều mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân nêu tại Chính sách bảo mật này như sau:

- Các đối tác hợp tác kinh doanh, đơn vị liên kết, công ty con, chi nhánh, cá nhân hợp tác của GalaxyOne liên quan đến việc triển khai, duy trì các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng;

- Các phòng/ban, cán bộ, nhân viên, đại lý của GalaxyOne bao gồm nhưng không giới hạn: xử lý thanh toán, hỗ trợ, thu hồi nợ, kiểm tra lý lịch, vận hành;

- Các nhà cung cấp dịch vụ như: nhà cung cấp thiết bị/phần mềm lưu trữ; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; đối tác tiếp thị; đối tác tài chính, bảo hiểm; nhà cung cấp dịch vụ nhận biết danh tính; tổ chức, đơn vị, cá nhân tư vấn pháp lý; tổ chức, đơn vị kiểm toán, tư vấn tài chính;

- Tổ chức, đơn vị thực hiện các chương trình, sự kiện có tính liên kết, đồng thực hiện với GalaxyOne để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi, tiện ích đến Khách hàng;

- Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (bao gồm cơ quan quản lý trong nước và/hoặc nước ngoài), cơ quan thi hành án, cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà có thẩm quyền khác mà GalaxyOne được yêu cầu phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan hoặc theo thỏa thuận/hợp đồng/cam kết giữa các bên liên quan cho phép hoặc yêu cầu phải tiết lộ thông tin cho họ.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

- CÔNG TY TNHH GALAXYONE

- Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà HD Tower, 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: 0901100864

- Email:  cskh@galaxy.one 

6. Phương thức để Khách hàng tiếp cận, điều chỉnh, hủy bỏ Dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình:

- Bằng cách đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng trên các trang thông tin điện tử, Ứng dụng Galaxy Mart của GalaxyOne (nếu có) sau đó chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình; hoặc

- Khách hàng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Dữ liệu cá nhân, yêu cầu hạn chế hoặc hủy bỏ việc xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác không được hủy bỏ) và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Khách hàng bằng cách gửi thông tin tới email: cskh@galaxy.one hoặc liên hệ tổng đài theo điện thoại: 0901100864.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

a) GalaxyOne cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ Dữ liệu cá nhân:

- Thu thập Dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích thu thập tại Chính sách bảo mật này;

- Dữ liệu cá nhân được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành;

- Dữ liệu cá nhân được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu tại Chính sách bảo mật này và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành;

- Dữ liệu cá nhân của được lưu trữ một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành;

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp với quy định pháp luật áp dụng hiện hành nhằm đảm bảo tính an toàn của Dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.

b) Ngoài các quy định nêu trên, GalaxyOne cam kết tuân thủ các nguyên tắc khác được pháp luật quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của người sở hữu Dữ liệu cá nhân.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân Khách hàng.

- Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của Khách hàng, GalaxyOne đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của GalaxyOne và thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Khách hàng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới GalaxyOne bằng cách gọi điện thoại đến số 0901100864, gửi phản hồi qua Ứng dụng Galaxy Mart hoặc trang https://galaxymart.vn/.

+ Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của GalaxyOne sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, GalaxyOne sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho Khách hàng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của GalaxyOne, GalaxyOne sẽ yêu cầu Khách hàng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

- GalaxyOne tôn trọng và luôn nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng. Vì vậy, GalaxyOne cũng đề nghị Khách hàng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Galaxy One

1. Giám Sát

Trong phạm vi pháp luật cho phép, GalaxyOne có thể ghi âm, ghi hình và giám sát các trao đổi qua phương tiện điện tử giữa Khách hàng và GalaxyOne để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quản lý và các chính sách nội bộ của chúng tôi cho các mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân.

2. Các trang thông tin điện tử và ứng dụng liên kết

Chính sách bảo mật này của GalaxyOne không áp dụng đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng liên kết của các bên thứ ba nơi đặt các quảng cáo trực tuyến cho các sản phẩm, dịch vụ, trang tông tin điện tử, Ứng dụng của GalaxyOne hoặc đối với các trang thông tin điện tử và ứng dụng của các bên thứ ba mà GalaxyOne không điều hành hoặc kiểm soát.

3. Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm và rà soát định kỳ bởi GalaxyOne.

GalaxyOne có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố trên trang thông tin điện tử và/hoặc Ứng dụng Galaxy Mart của GalaxyOne. Bằng cách tiếp tục truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc Ứng dụng Galaxy Mart của GalaxyOne sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính sách bảo mật này, Khách hàng đồng ý chấp nhận các sửa đổi, bổ sung từ GalaxyOne.

4. Hiệu lực và chuyển tiếp

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01/09/2021.

Các Dữ liệu cá nhân đã được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ trước đó sẽ tiếp tục được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ tuân theo các quy định tại Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này là nội dung không tách rời của Quy chế hoạt động Ứng dụng Thương mại điện tử bán hàng Galaxy Mart. Điều khoản sử dụng chung đã được GalaxyOne công bố tại địa chỉ website: https://galaxymart.vn/. Khách hàng cần thường xuyên truy cập vào địa chỉ website này để cập nhật những sửa đổi, bổ sung (nếu có).